วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบการแข่งขัน Bangsaen Championship ครั้งที่ 2

ระเบียบการแข่งขัน Table Tennis BangSaen Championship ครั้งที่ 2

ชิงถ้วยรางวัล นาย สนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
วันที่ 29 สิงหาคมคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
1. ทีมประชาชนทั่วไป จำกัดมือ (หญิงแข่งได้)
2. ทีม 2 คน อายุรวมกันไม่เกิน 30 ปี (หญิงแข่งได้)
3. เยาวชนเดี่ยวชายอายุไม่เกิน 15 ปี
4. เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี
5. เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
6. เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
7. เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
8. เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1 ประเภทเยาวชน ใช้ พ.ศ.2552 ลบด้วย พ.ศ. เกิด ห้ามเยาวชนทีมชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
ลงทำการแข่งขัน
2 ประเภทประชาชนจำกัดมือ ห้ามทีมชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ลงทำการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน
1 ใช้กติกาของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยปีปัจจุบัน
2 ในกรณีการประท้วงเรื่องคุณสมบัติให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันนั้น ๆ


การจัดการแข่งขัน

1 แข่งระบบ 3 ใน 5 เกม แข่งขันแบบแพ้คัดออกทุกประเภท
2 ประเภททีมแบ่งเป็นสายการแข่งขัน และแข่งแบบ เดี่ยว – เดี่ยว – คู่ (มือตัดสิน)
3 ประเภทประชาชนและเยาวชนและนักกีฬาหญิงสามารถลงแข่งขันกับนักกีฬาชายได้
4 ในวันแข่งขันให้เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ฉบับจริง ติดตัวมาด้วย กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้นำสำเนาสูติบัตร พร้อม รูปถ่าย 1 รูป

วันทำการแข่งขัน

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 - 24.00 น.
(เริ่มทำการแข่งขันประเภททีม และเยาวชนชาย-หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี รอบแรก)
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30-18.00 น.
(เริ่มทำการแข่งขันประเภทเยาชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8,10 และ 12 ปี รอบแรก และ
ประเภทอื่นๆ รอบสอง ถึงรอบชิงชนะเลิศ

ค่าสมัครแข่งขัน

1. ประเภททีมประชาชนจำกัดมือ 400 บาท
2. ประเภททีม 2 คน อายุรวมกันไม่เกิน 30 ปี 300 บาท
3. ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน15 ปี 100 บาท
4. ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 100 บาท
5. ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 100 บาท
6. ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 100 บาท
7. ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 100 บาท
8. ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 100 บาท

(สามารถสมัครได้ไม่จำกัดประเภทการแข่งขัน)


รางวัลการแข่งขัน
นักกีฬาที่เข้ารอบแปดคนสุดท้ายมีเกียรติบัตรให้
นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-8 รับดังนี้

1. ประเภททีมประชาชนจำกัดมือ
ชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 2,500 บาท (2 ตำแหน่ง)
อันดับที่ 5-8 รับเกียรติบัตร(4 ตำแหน่ง)

2. ประเภททีม 2 คนอายุรวมกันไม่เกิน30ปี
ชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 4,000 บาท
รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 1,000 บาท (2 ตำแหน่ง)
อันดับที่ 5-8 รับเกียรติบัตร (4 ตำแหน่ง)

3. ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 500 บาท (2 ตำแหน่ง)
อันดับที่ 5-8 รับเกียรติบัตร (4 ตำแหน่ง)

4. ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 500 บาท (2 ตำแหน่ง)
อันดับที่ 5-8 รับเกียรติบัตร (4 ตำแหน่ง)

5. ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 800 บาท
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 500 บาท (2 ตำแหน่ง)
อันดับที่ 5-8 รับ เกียรติบัตร (4 ตำแหน่ง)

6. ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 800 บาท
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 300 บาท (2 ตำแหน่ง)
อันดับที่ 5-8 รับ เกียรติบัตร (4 ตำแหน่ง)

7. ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
ชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 300 บาท (2 ตำแหน่ง)
อันดับที่ 5-8 รับ เกียรติบัตร (4 ตำแหน่ง)

8. ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี
ชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 300 บาท (2 ตำแหน่ง)
อันดับที่ 5-8 รับ เกียรติบัตร (4 ตำแหน่ง)


รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 45,800 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

* หมายเหตุ 1. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และอันดับที่ 3 จะต้องอยู่รับรางวัลด้วยตัวเอง
เท่านั้น
อุปกรณ์การแข่งขัน
โต๊ะเทเบิลเทนนิส STIGA สีฟ้า 25 MM
ลูกปิงปอง STIGA สีส้ม ขนาด 40 มิลลิเมตร

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552( ไม่รับสมัครหน้างาน )
1. ร้อยตรี ธีรวิช ขุมบางลี่ Tel. 081-8339165 Fax . 02-9110805
2. นาย ธนชิต สุขใส Tel. 085-2201185
3. นาย เกียรติก้อง เสริมกิจเสรี Tel 089-8115849 Fax 02-734369

ติดต่อจองห้องพัก
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้อง 2 เตียง ราคา 400 บาท
ห้อง 3 เตียง ราคา 550 บาท
( ห้องมีจำนวนจำกัดกรุณารีบจองด่วน)
จองล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร 038-102297,038-102298
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นาย ธนชิต สุขใส
085-2201185

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น