วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ทัพ “ศรีปทุม” ครองเจ้าทอง “แม่โดมเกมส์”การ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่ โดมเกมส์” ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง) ครองตำแหน่งเจ้าทอง เฉือน “เกริก” (2 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง) แค่เหรียญทองแดง
สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์”  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1   เทเบิลเทนนิส - ทีม - ชาย
Event เหรียญ สถาบัน นักกีฬา
ทีมชาย ทอง มหาวิทยาลัยเกริก ยุทธนา ทับบุญมี
สุริยะ ประเสริฐศรี
ธนวันต์ รู้คงประเสริฐ
ทีมชาย เงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กิตติพงศ์ ดงกลาง
สิทธิโชค วิภาวัฒนกุล
เสกพงษ์ ยมจินดา
ทีมชาย ทองแดง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เรืองศักดิ์ ชูเชิด
เครือทิพย์ ทองอยู่
สุชานนท์ ถนัดผ่อง
ทีมชาย ทองแดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รัฐกร อภิวัฒนศร
ศิวรานนท์ นพคุณ
ชนกานต์ อุดมศิลป์
2   เทเบิลเทนนิส - ทีม - หญิง
Event เหรียญ สถาบัน นักกีฬา
ทีมหญิง  ทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พรรัตน์ รูปสูง
ชลันธร พูลปัญญาวงศ์
สุชาดา กุลตันติกร
ทีมหญิง  เงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุษณี ทวีสัตย์
นงนุช อรชร
ภัทริน วงศ์บางโพ
ทีมหญิง  ทองแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลลิดา อริยพูลพงศ์
นุจรี วงค์พมิตร
จิรวดี จันทร์ตรา
ทีมหญิง  ทองแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกศกนก โลสันเทียะ
วิสุตา สบายดี
นิธิพร สกุลลิ่มสุวรรณ
3   เทเบิลเทนนิส - บุคคลเดี่ยวมือ1 - ชาย
Event เหรียญ สถาบัน นักกีฬา
 บุคคลเดี่ยวมือ1 ทอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง Jingyan Ma
 บุคคลเดี่ยวมือ1 เงิน มหาวิทยาลัยเกริก สุริยะ ประเสริฐศรี
 บุคคลเดี่ยวมือ1 ทองแดง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เรืองศักดิ์ ชูเชิด
 บุคคลเดี่ยวมือ1 ทองแดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รัฐกร อภิวัฒนศร
4   เทเบิลเทนนิส - บุคคลเดี่ยวมือ1 - หญิง
Event เหรียญ สถาบัน นักกีฬา
  เทเบิลเทนนิส - บุคคลเดี่ยวมือ1 ทอง อุษณี ทวีสัตย์
  เทเบิลเทนนิส - บุคคลเดี่ยวมือ1 เงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุภลักษณ์ เขียวแก้ว
  เทเบิลเทนนิส - บุคคลเดี่ยวมือ1 ทองแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พรรัตน์ รูปสูง
  เทเบิลเทนนิส - บุคคลเดี่ยวมือ1 ทองแดง มหาวิทยาลัยเกริก สร้อยสุดา มีกลิ่น
5   เทเบิลเทนนิส - บุคคลคู่คู่ที่1 - ชาย
Event เหรียญ สถาบัน นักกีฬา
บุคคลคู่คู่ที่1 ทอง มหาวิทยาลัยเกริก ยุทธนา ทับบุญมี
สุริยะ ประเสริฐศรี
บุคคลคู่คู่ที่1 เงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สิทธิโชค วิภาวัฒนกุล
เสกพงษ์ ยมจินดา
บุคคลคู่คู่ที่1 ทองแดง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชนกานต์ อุดมศิลป์
รัฐกร อภิวัฒนศร
บุคคลคู่คู่ที่1 ทองแดง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เรืองศักดิ์ ชูเชิด
เครือทิพย์ ทองอยู่
6   เทเบิลเทนนิส - บุคคลคู่คู่ที่1 - หญิง
บุคคลคู่คู่ที่1 ทอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม นุจรี วงค์พมิตร
วิลาสินี จันทร์เรือง
บุคคลคู่คู่ที่1 เงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชลันธร พูลปัญญาวงศ์
พรรัตน์ รูปสูง
บุคคลคู่คู่ที่1 ทองแดง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อัครยา สองสมุทร
ธิดารัตน์ วงษ์หิรัญ
บุคคลคู่คู่ที่1 ทองแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จิรวดี จันทร์ตรา
ลลิดา อริยพูลพงศ์
7   เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม คู่ที่1 - หญิง
Event เหรียญ สถาบัน นักกีฬา
คู่ผสม คู่ที่1 ทอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม นุจรี วงค์พมิตร
ธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล
คู่ผสม คู่ที่1 เงิน มหาวิทยาลัยเกริก สร้อยสุดา มีกลิ่น
ยุทธนา ทับบุญมี
คู่ผสม คู่ที่1 ทองแดง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยศพล ไพสิฐวิโรจน์
อุษณี ทวีสัตย์
คู่ผสม คู่ที่1 ทองแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เสกพงษ์ ยมจินดา
วิลาสินี จันทร์เรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น